خلاصه تصميمات "اولين جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مورخ 1387/11/27"

بسمه تعالي
با صلوات برمحمد و آل محمد
وزارت امور اقتصادي و داراييپيرو برگزاري جلسه مورخ 1387/11/27 شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، بدين وسيله فهرست آيين نامه هاي اجرايي تصويب شده (موضوع مواد مختلف قانون) به شرح زير ايفاد مي‌گردد:
" آيين نامه اجرايي نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان بنگاه هاي مورد واگذاري و ساير مديران باتجربه و متخصص و كارآمد موضوع جزء (8) بند (الف) ماده (40) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي،آيين نامه اجرايي نحوه هزينه كرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغيب، تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي سازي موضوع تبصره (4) ماده (27) قانون مزبور، آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت موضوع فصل ششم آن قانون، آئين‌نامه تعيين سهم بهينه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت‌هاي راه و راه‌آهن موضوع تبصره (2) بند (ب) ماده (3) قانون ياد شده، نظام‌نامه فعاليت‌هاي فرهنگي و تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت‌هاي واگذاري موضوع جزء (6) بند (الف) ماده (40) همان قانون و ضوابط نحوه اصلاح ساختار بنگاهها موضوع جزء (5) بند (الف) ماده (40) قانون فوق‌الذكر كه قبلاً در كميسيون تخصصي شورا بررسي شده است مطرح و مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد مراتب پس از طرح مجدد در كميسيون مورد نظر و با حضور تعدادي از اعضاي حقوقي و حقيقي شورا، در اجراي تبصره ذيل ماده (42) قانون فوق الذكر، توسط وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان مصوبات شورا ابلاغ گردد."

سيدشمس الدين حسيني
وزير امور اقتصادي و دارايي و دبیر شورا