دستورالعمل" نحوه اعمال مشوق‌هاي مالي و يا غيرمالي"، موضوع تبصره (1)
 ماده (16)
 مصوب شماره 206295/2/63 مورخ 18/1/1388
 شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسيشوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 1387/11/27 بنا به پيشنهاد هيأت واگذاري و به استناد تبصره «1» ماده «16» قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي،دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌هاي مالي و يا غيرمالي موضوع ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌هاي مالي و يا غير مالي
ماده 1- هيات واگذاري مكلف است به خريداران سهام كنترلي شركت‌هايي كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را طي دوره تقسيط، به ميزاني بيش از آنچه در سند واگذاري ثبت شده است، به ترتيب مقرر در اين دستورالعمل افزايش دهند، مشوق‌هاي مالي و يا غيرمالي اعطا نمايد.
ماده 2- هيأت واگذاري مكلف است به خريداران سهام شركت‌هايي كه اقدام به آموزش و به كارگيري نيرو‌هاي مازاد سايرشركت‌هاي واگذار شده در واحد خود نمايند، به ترتيب مقرر در اين دستورالعمل، مشوق‌هاي مالي و يا غير مالي اعطاء نمايد.
ماده 3- اعطاي مشوق‌هاي مالي و يا غير مالي موضوع اين دستور العمل، منوط به ارايه برنامه كتبي خريدار براي حفظ و افزايش سطح اشتغال موجود و بازآموزي كاركنان شركت، پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيات واگذاري است.
ماده 4- سازمان خصوصي سازي مكلف است در زمان واگذاري سهام، موضوع ارايه مشوق‌هاي مالي و يا غيرمالي و تعهدات موضوع اين دستورالعمل را در آگهي‌هاي فروش و يا مكاتبات مربوط، به اطلاع عموم و متقاضيان برساند.
ماده 5- سازمان خصوصي سازي موظف است هنگام واگذاري شركت، به منظور دستيابي به شاخصي مناسب براي محاسبه مشوق هاي مالي موضوع اين دستورالعمل، اندازه شركت هاي قابل واگذاري را بر اساس ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري شركت و يا تعداد كاركنان آن به ترتيب زير طبقه بندي نمايد. در ارزيابي اندازه شركت بر اساس معيار (الف) و (ب) ذيل، هر حالت كه شركت را در طبقه بالاتر قرار دهد، معيار اندازه شركت است.
الف- اندازه شركت بر اساس ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري شركت معادل قيمت پايه هر سهم ضرب در تعداد كل سهام.

اندازه شركت

ميزان ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري شركت

كوچك

يكصد ميليارد ريال ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري

متوسط

پانصد ميليارد ريال ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري شركت - يكصد ميليارد ريال

بزرگ

هزار ميليارد ريال ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري شركت - پانصد ميليارد ريال

خیلی بزرگ

هزار ميليارد ريال > ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري

 

اندازه شركت   

تعداد كاركنان

كوچك

50 نفر يا كمتر

متوسط

بين 51 تا 500 نفر

بزرگ

بين 501 تا 2500 نفر

خیلی بزرگ

بيشتر از 2500 نفر

 

ب- اندازه شركت بر اساس تعداد كاركنان.
ماده 6- مشوق‌هاي مالي موضوع اين دستورالعمل به خريداران واجد شرايط به تفكيك سه نوع مشوق شامل تخفيف حداكثر معادل پنج درصد اصل ثمن معامله، يا كاهش حداكثر معادل سي درصد سود فروش اقساطي و يا تخفيف زماني به مفهوم بازنگري در مدت قرارداد ناشي از تطويل دوره بازپرداخت اقساط، حداكثر به مدت دو سال بدون احتساب سود فروش اقساطي به شرح ذيل است:

رديف

نوع مشوق اعطايي به خريداران

شركت خيلي بزرگ

شركت بزرگ

شركت متوسط

شركت كوچك

1

درصد تخفيف در اصل ثمن معامله به ازاي هر 10% افزايش در سطح تعداد كاركنان

5/0

4/0

3/0

2/0

2

درصد كاهش سود فروش اقساطي به ازاي هر 10% افزايش در سطح تعداد كاركنان

3

5/2

2

5/1

3

مدت تمديد دوره فروش اقساطي به ازاي هر 10% افزايش در سطح تعداد كاركنان

5/2 ماه

2 ماه

5/1 ماه

1 ماه

 

ميزان مشوق اعطايي به خريداران در قبال افزايش تعداد كاركنان نسبت به تعداد ثبت شده در سند واگذاري


تبصره1- شرط استفاده از مشوق‌هاي موضوع اين ماده افزايش ميانگين سالانه تعداد كاركنان شركت پس از واگذاري نسبت به تعداد ثبت شده در سند واگذاري با توجه به افراد جايگزين شده در ازاي افراد بازنشسته و بازخريد شده طي سنوات پس از واگذاري است، مشروط بر آنكه هيچگاه كاهش تعداد كاركنان طي دوره مورد بررسي از ده درصد (10%) بيشتر نباشد.
تبصره2- مبناي سنجش تغييرات اشتغال در شركت واگذار شده پرداخت مستمر حق بيمه حداقل به مدت يك سال در مورد كاركنان جديدالاستخدام پس از واگذاري تا موعد درخواست و ارايه مستندات معتبر حق بيمه پرداخت شده از سوي خريداران در شرايط افزايش اشتغال است.
ماده 7- مشوق‌هاي مالي موضوع اين دستورالعمل طي مدت پنج سال بعد از زمان واگذاري (در خصوص واگذاري‌هاي نقدي) و طي دوره تقسيط (در خصوص واگذاري‌هاي نقد و اقساط)، حداكثر در دو نوبت و پس از گذشت حداقل دو دوره مالي عملكرد شركت بعد از زمان واگذاري، بنا به درخواست خريداران قابل محاسبه و اعطا خواهد بود.
تبصره - چنانچه زمان پرداخت ثمن نقدي معامله از سوي خريداران سهام موضوع اين دستورالعمل در شش ماهه اول سال مالي شركت باشد، سال مزبور به عنوان سال مالي عملكرد خريدار منظور خواهد شد و در غير اين صورت سال يادشده به عنوان عملكرد قبل از واگذاري شركت محسوب مي‌شود.
ماده 8- انتخاب نوع و تعيين ميزان مشوق‌هاي مالي موضوع اين دستورالعمل در هر مورد بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي به تصويب هيات واگذاري خواهد رسيد.
ماده 9- سازمان خصوصي سازي موظف است همه ساله نسبت به معرفي و تقدير از خريداران برتري كه مشمول مشوق‌هاي اين دستورالعمل شده اند اقدام نمايد.
ماده 10- كليه منابع لازم براي اعطاي مشوق‌هاي اين دستورالعمل از محل باقي مانده اقساط خريدار تأمين و پرداخت خواهد شد. در صورت عدم كفايت حصه باقي مانده اقساط خريدار براي تأمين منابع لازم براي تأمين مالي مشوق‌هاي اين دستورالعمل در فروش‌هاي اقساطي و يا در موارد فروش نقدي، منابع مذكور حسب مورد، با هماهنگي خزانه‌داري كل كشور از محل حساب رد وجوه درآمدهاي حاصل از فروش سهام شركت‌ها تأمين و پرداخت خواهد شد.
ماده 11- با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در خصوص شركت‌هايي كه از شرايط خاص برخوردار باشند، هيات واگذاري مي‌تواند نوع و ميزان مشوق‌هاي مالي موضوع اين دستورالعمل را تعيين و تصويب نمايد.