صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات واگذاري > دستورالعمل تخفيف و نحوه انتقال سهام به دريافت كنندگان سهام عدالت  
 

 

دستورالعمل  « تخفيف و نحوه انتقال سهام به دريافت كنندگان سهام عدالت

902/244/195121/ه مورخ 1390/09/28

موضوع ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

 

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت دادگستري- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري-

مجلس شوراي اسلامي-  اتاق مرکزی تعاون مجلس شوراي اسلامي -  اتـاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

 

          هيئت واگذاري درجلسه مورخ 19/09/1390، بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و به استناد ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل        « تخفيف و نحـوه انتقال سهام بـه دريافت كنندگان سهام عدالت» را به شرح زير تصويب نمود :

 

 « دستورالعمل تخفيف و نحوه انتقال سهام به دريافت كنندگان سهام عدالت »

 ماده 1- به منظور محاسبه مبلغ، مدت اقساط و تخفيفات سهام واگذار شده به شركتهاي سرمايه گذاري استاني، در مورد شركتهاي سرمايه پذيري كه انتقال حقوق مالكيت در مصوبات مراجع قانوني تصريح گرديده است، تاريخ ابلاغ مصوبات و در مـورد سـاير شركتها، تـاريخ انعقاد قرارداد سازمان خصوصي سازي، مبناي احتساب اقساط، تخفيفات و ساير حقوق مالكيت در نظر گرفته مي شود.

ماده 2- سازمان خصوصي سازي مكلف است به طور سالانه اطلاعات مربوط به ميزان سود مصوب و دريافت شده، ميزان و مبالـغ تخفيفات اعمال شده، اقساط بـاقيمانده آتي و مبالـغ اقساط معـوق را در مـورد هـر يك از شركتهاي سرمايه گذاري استاني به اين شركتها، اعلام نمايد.

تبصره : اطلاعات موضوع اين ماده توسط شركتهاي سرمايه گذاري استاني، به تفكيك هر يك از مشمولان سهام عدالت، به ذينفعان ارائه خواهد شد .

ماده 3- طول دوره اقساط كليه مشمولان ماده (34) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي معادل ده سال تعيين مي شود. تخفيفات مشمولان بند  ًالف ً ماده ياد شده نيز به تناسب هر سال اعمال خواهد شد.

ماده 4- ميزان اقساط ساليانه معادل حاصل تقسيم کل بدهي شركت سرمايه گذاري استاني به سالهاي باقيمانده از ابتداي سال 1390 خـواهد بـود. چنانچه شـركت مذكور هر مبـلغ از اقساط باقيمانده خود را قبل از مـوعد بـه سازمان خصوصي سازي پرداخت و تسويه نمايد، به تناسب مبلغ پرداخت شده و مدت زمان تسريع در پرداخت اقساط از دوازده درصد تخفيف ساليانه برخودار خواهند بود.

ماده 5- سازمان خصوصي سازي مكلف است متناسب با اقساط پرداخت شده و با در نظر گرفتن تخفيفات موضوع اين دستورالعمل و تخفيف مربوط به مشمولان دو دهك پايين درآمدي موضوع بند (الف) ماده (34) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، ظرف مدت سه ماه نسبت به آماده سازي و انتقال سهام اقدام نمايـد./

 

                                                                                                                                                                                 سيّد شمس الدين حسيني 

 

رونوشت :

دفتـر وزارتـي .

سـازمـان خصـوصي سـازي ( دبيرخانه هيئت واگذاري).