صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > تصويب نامه تنفيذ برخي مصوبات،آيين نامه ها و دستورالعمل ها 
 

 

تصويب نامه تنفيذ برخي مصوبات،آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

 

مصوبه شماره 113438/ت40877ﻫ مورخ 7/7/1387 هيات وزيران

 

بسمه تعالي

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت دادگستري

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

 

   هيات وزيران در جلسه مورخ 24/6/1387 بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

 تا زمان تصويب آيين نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ساير مقررات اجرايي مربوط به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي كه مرجع تصويب آنها هيات وزيران تعيين شده است، مطابق مهلت‌هاي قانوني، تمامي مصوبات،آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383 - كه درخصوص فرايند واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به تصويب هيات وزيران رسيده است از جمله موارد زير و اصلاحات بعدي آنها جهت اجرا تنفيذ مي‌شود:

 1- آيين‌نامه اجرايي قيمت گذاري سهام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي ، تخفيف‌ها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران موضوع تصويب‌نامه شماره 20781/ت34197ك مورخ 16/2/1387.

 2- آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي موضوع تصويب‌نامه شماره 13195/ت36586هـ مورخ 1/2/1386 .

 3- آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت موضوع تصويب نامه شماره 104159/ت36254هـ مورخ 28/8/1385 .

 4- آيين نامه اجرايي ماده (15) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383- موضوع تصويب نامه شماره29149/ت33099هـ مورخ 11/5/1384.

 5- آيين نامه اجرايي بند(هـ) ماده(14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع برقراري نظام اقساطي فروش سهام موضوع ماده(9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383- موضوع تصويب‌نامه شماره29082/ت33099هـ مورخ11/5/1384 .

 6- آيين نامه اجرايي ماده (21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب نامه شماره 27923/ت33389 ه مورخ 8/5/1384.

 7- اساسنامه سازمان خصوصي سازي موضوع تصويب‌نامه شماره 7858/ت23708 مورخ 26/2/1380.

 

                                                                                                                   پرويز داودي

                                                                                                                                                   معاون اول رييس جمهور