صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > تصويب نامه تنفيذ برخي مصوبات موضوع ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه 
 

تنفیذ برخی مصوبات، آیین­نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصویب­نامه شماره 113438/ت40877ﻫـ مورخ 07/07/1387 هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری - معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/06/1387 بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

تا زمان تصویب آیین­نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات اجرایی مربوط به قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی كه مرجع تصویب آنها هیأت وزیران تعیین شده است، مطابق مهلت‌های قانونی، تمامی مصوبات، آیین­نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383 - كه درخصوص فرایند واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به تصویب هیأت وزیران رسیده است از جمله موارد زیر و اصلاحات بعدی آنها جهت اجرا تنفیذ می‌شود:

  1. آیین‌نامه اجرایی قیمت­گذاری سهام متعلق به دولت و شركتهای دولتی، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران موضوع تصویب‌نامه شماره 20781/ت34197ك مورخ 16/02/1387.
  2. آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی موضوع تصویب‌نامه شماره 13195/ت36586هـ مورخ 01/02/1386.
  3. آیین­نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه شماره 104159/ت36254هـ مورخ 28/08/1385.
  4. آیین­نامه اجرایی ماده (15) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- موضوع تصویب­نامه شماره 29149/ت33099هـ مورخ 11/05/1384.
  5. آیین­نامه اجرایی بند (هـ) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- موضوع تصویب‌نامه شماره29082/ت33099هـ مورخ 11/05/1384.
  6. آیین­نامه اجرایی ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب­نامه شماره 27923/ت33389 هـ مورخ 08/05/1384.
  7. اساسنامه سازمان خصوصی­سازی موضوع تصویب‌نامه شماره 7858/ت23708 مورخ 26/02/1380. 

پرویز داودی

معاون اول رییس جمهور