صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > تفويض اختيارتصويب آيين نامه‌هاي قانون به كارگروه اصل 138 قانون اساسی 
 

تصويب نامه"تفويض اختيارتصويب آيين نامه‌هاي قانون به كارگروه موضوع اصل (138) قانون اساسي"

مصوب شماره 186084/ت 41633 هـ

مورخ 14/10/1387 هيات وزيران

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

 

هيات وزيران در جلسه مورخ 4/10/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

1. اختيارات هيات وزيران درخصوص تصويب آيين نامه‌هاي مربوط به قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي- مصوب 1387- به كارگروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي(رييس)، بازرگاني، رفاه و تامين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، صنايع و معادن، تعاون، دادگستري و اطلاعات تفويض مي‌شود.

2. ملاك تصميم گيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه يادشده مي‌باشد و مصوبات آن درصورت تاييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيآت دولت قابل صدور مي‌باشد.

 

                                                                                                                      پرويز داودي

                                                                                                                                                                                                                 معاون اول رييس جمهور