ايجاد تشكيلات مركز ملي رقابت"

مصوب شماره 22812/44410 مورخ 4/2/1389

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمدوآل محمد

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

 

ايجاد تشكيلات مركز ملي رقابت"

 

هيات وزيران درجلسه مورخ 1/2/1389 بنا به پيشنهاد شماره 91520/2/63 مورخ 29/9/1388 وزارت اموراقتصادي ودارايي و به استناد ماده (54) قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1387- موافقت نمود:

1- تشكيلات مركز ملي رقابت به شرح جدول پيوست كه به مهر"دفتر هيات دولت" تائيد شده است، تعيين مي شود.

2- اختيار تعيين سقف پست هاي سازماني و نوع آن به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تفويض مي شود (طبق تصويب نامه شماره 202617/ت 45643 هـ مورخ 12/9/1389 هيات وزيران اين بند لغو شد.

 

 

                                                                                                                                     محمدرضارحيمي
                                                                                                                                      معاون اول رئيس جمهور

   دانلود فایل : جدول تشكيلات مركز ملي رقابت           حجم فایل 63 KB