صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > آئين نامه تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل دررويه هاي ضدرقابتي 
 

«آئين نامه تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي در رويه هاي ضدرقابتي» موضوع بند (12) ماده (61(

تصويب نامه شماره 270566/ت44490هـ  مورخ 26/11/1389
بسمه تعالي

وزارت اموراقتصادي ودارايي

 

 هيات وزيران در جلسه مورخ 10/11/1389 باتوجه به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 39197هـ/ب مورخ 16/6/1389 آئين نامه تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي در رويه هاي ضدرقابتي را به شرح زير تصويب نمود:

 

«آئين نامه تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي در رويه هاي ضدرقابتي» موضوع بند (12) ماده (61)

 ماده 1- درصورت نقض ممنوعيتهاي موضوع ماده (45) قانون سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، مرتكب يا مرتكبان به موجب بند (12) ماده (61) قانون يادشده با حكم شوراي رقابت و باتوجه به نوع عمل ارتكابي و ميزان تاثير آن به جريمه نقدي از ده ميليون (10000000) ريال تا يك ميليارد (1000000000) ريال به شرح مندرج در ماده (3) محكوم خواهندشد.

ماده 2- احراز جنبه ضدرقابتي عمل ارتكابي با شوراي رقابت است.

ماده 3- ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي توسط شوراي رقابت برمبناي عواملي نظير اهميت كمي وكيفي عمل ضدرقابت، ميزان تاثير منفي آن بر بازار، تعدد و تكرار عمل ارتكابي و زمان ومكان ارتكاب، به ترتيب بندهاي ماده (45) قانون يادشده به شرح زير تعيين مي شود:

1- بند (الف) حسب مورد جزء هاي (1) و (2) به ميزان چهارصد ميليون تا هشتصد ميليون ريال و جزء (3) به ميزان ششصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال

2- بند (ب) به ميزان سيصد ميليون ريال تا ششصد ميليون ريال

3- بند (ج) به ميزان يكصد ميليون ريال تا چهارصد ميليون ريال

4- بند (د) حسب مورد جزء (1) به ميزان ششصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال و جزء (2) به ميزان يكصد ميليون ريال تا سيصد ميليون ريال

5- بند (هـ) به ميزان دويست ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال

6- بند (و) به ميزان يكصد ميليون ريال تا چهارصد ميليون ريال

7 – بند (ز) به ميزان ششصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال

8- بند (ح) به ميزان پانصد ميليون ريال تا هشتصد ميليون ريال

9- بند (ط) حسب مورد جزءهاي (1) و (6) به ميزان پانصد ميليون ريال تا هشتصد ميليون ريال و       جزء هاي (2) و (3) به ميزان ششصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال و جزء (4) به ميزان يكصد ميليون ريال تا سيصد ميليون ريال و جزء (5) به ميزان دويست ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال

10- بند (ي) به ميزان دويست ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال

11- بند (ك) حسب مورد جزء (1) به ميزان سيصد ميليون ريال تا ششصد ميليون ريال و جزء (2) به ميزان ششصد ميليون ريال تا يك ميلياردريال  و جزء (3) به ميزان هشتصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال

تبصره- مبالغ جريمه هاي يادشده باتوجه به ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هر سه سال يك بار قابل افزايش مي باشد.

ماده 4- اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره  28591/44490 مورخ 11/2/1389 مي شود.

 

                                                                                                                                                                                                                                       محمدرضا رحيمي

معاون اول رئيس جمهور