صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > آئين نامه تعيين ميزان جرايم نقدي در رويه هاي ضدرقابتي 
 

آیین‌­نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتكابی در رویه­های ضدرقابتی

تصویب­‌نامه شماره 270566/ت44490هـ  مورخ 26/11/1389
بسمه تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/11/1389 باتوجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 39197هـ/ب مورخ 16/06/1389 آئین­نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتكابی در رویه­‌های ضدرقابتی را به شرح زیر تصویب نمود:

 

«آئین­‌نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتكابی در رویه­های ضدرقابتی» موضوع بند (12) ماده (61)

 ماده 1- درصورت نقض ممنوعیت­های موضوع ماده (45) قانون سیاست­های كلی اصل (44) قانون اساسی، مرتكب یا مرتكبان به موجب بند (12) ماده (61) قانون یاد شده با حكم شورای رقابت و باتوجه به نوع عمل ارتكابی و میزان تاثیر آن به جریمه نقدی از ده میلیون (10،000،000) ریال تا یك میلیارد (1،000،000،000) ریال به شرح مندرج در ماده (3) محكوم خواهندشد.

ماده 2- احراز جنبه ضدرقابتی عمل ارتكابی با شورای رقابت است.

ماده 3- میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتكابی توسط شورای رقابت بر مبنای عواملی نظیر اهمیت كمی و كیفی عمل ضد رقابت، میزان تاثیر منفی آن بر بازار، تعدد و تكرار عمل ارتكابی و زمان ومكان ارتكاب، به ترتیب بندهای ماده (45) قانون یادشده به شرح زیر تعیین می­شود:

1- بند (الف) حسب مورد جزء های (1) و (2) به میزان چهارصد میلیون تا هشتصد میلیون ریال و جزء (3) به میزان ششصد میلیون ریال تا یك میلیارد ریال

2- بند (ب) به میزان سیصد میلیون ریال تا ششصد میلیون ریال

3- بند (ج) به میزان یكصد میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال

4- بند (د) حسب مورد جزء (1) به میزان ششصد میلیون ریال تا یك میلیارد ریال و جزء (2) به میزان یكصد میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال

5- بند (هـ) به میزان دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال

6- بند (و) به میزان یكصد میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال

7- بند (ز) به میزان ششصد میلیون ریال تا یك میلیارد ریال

8- بند (ح) به میزان پانصد میلیون ریال تا هشتصد میلیون ریال

9- بند (ط) حسب مورد جزءهای (1) و (6) به میزان پانصد میلیون ریال تا هشتصد میلیون ریال و جزء های (2) و (3) به میزان ششصد میلیون ریال تا یك میلیارد ریال و جزء (4) به میزان یكصد میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال و جزء (5) به میزان دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال

10- بند (ی) به میزان دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال

11- بند (ك) حسب مورد جزء (1) به میزان سیصد میلیون ریال تا ششصد میلیون ریال و جزء (2) به میزان ششصد میلیون ریال تا یك میلیاردریال و جزء (3) به میزان هشتصد میلیون ریال تا یك میلیارد ریال

تبصره- مبالغ جریمه­های یاد شده با توجه به ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هر سه سال یك بار قابل افزایش می­باشد.

ماده 4- این تصویب­نامه جایگزین تصویب­نامه شماره 28591/44490 مورخ 11/02/1389 می­شود.

 

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور