صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > آيين نامه نحوه تشكيل و نظارت بر شركتهاي تعاوني سهامي عام 
 

آيين نامه اجرايي «نحوه تشكيل و نظارت بر شركت‌هاي تعاوني سهامي عام» موضوع ماده (12)

تصويب نامه شماره 99596/ت43079ك مورخ : 17/05/1388

كميسيون موصوع اصل 138 قانون اساسي

 

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت تعاون- وزارت اموراقتصادي و دارايي

 

وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه‌هاي مربوط به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي-مصوب 1387- به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387 آيين نامه اجرايي نحوه تشكيل و نظارت بر شركتهاي تعاوني سهامي عام را به شرح زير تصويب نمودند:

 

«آيين نامه اجرايي نحوه تشكيل و نظارت بر شركتهاي تعاوني سهامي عام»

 

ماده1- شركتهاي تعاوني سهامي عام شركتهايي هستند كه با رعايت جزء (9) ماده (1) و در چارچوب محدوديتهاي مندرج در ماده (12) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي كه در اين آيين نامه قانون ناميده مي‌شود با اخذ مجوز از وزارت تعاون ايجاد مي‌شوند.

تبصره- هرشركت سهامي يا تعاوني مي تواند با اصلاح اساسنامه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و با رعايت مفاد اين آيين نامه و با مجوز وزارت تعاون به شركت تعاوني سهامي عام تبديل شود.

ماده2- وزارت تعاون مكلف است از طرق زير بر فعاليت شركتهاي تعاوني سهامي عام نظارت نمايد:

1 -  انطباق مفاد اساسنامه با شرايط ماده(12) قانون
2 -
حضور نماينده وزارت تعاون در جلسات مجامع عمومي.
3 - 
انجام تشريفات بلوك بندي از جمله انجام انتخابات بلوكها.
4 –
اخذ گزارش هاي موردي و سالانه مجامع عمومي.
5 -
دسترسي به دفتر نقل و انتقال يا معاملات سهام.
6 -
ارايه مجوز ثبت هرگونه اوراق سهام يا تصميمات شركتهاي مذكور و هرگونه تغيير در سرمايه و اساسنامه، ادغام و انحلال آن ها.

تبصره- نظارت وزارت تعاون بر فعاليت شركتهاي تعاوني سهامي عام مطابق نظارت بر ساير شركتهاي تعاوني است كه از طريق وزارت مذكور اعلام مي‌شود.

ماده 3- تغيير نوع شركتهاي تعاوني سهامي عام منوط به تعيين تكليف مزاياي برخوردار شده از آن است كه پس از تاييد وزارت تعاون و نيز ساير مراجع پيش‌بيني شده در اساسنامه صورت مي‌گيرد.

محمود احمدي نژاد

                                                                                                                                                                                                                                                                  رئيس جمهور