صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > آيين نامه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتها پس از انتقال وظایف حاکمیتی آ‌نها 
 

آيين نامه اجرايي" تبصره ذيل بند (الف) ماده (13)" موضوع تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای دولتی پس از انتقال وظایف حاکمیتی آنها

 

تصويب نامه شماره  109122/ت  43179 ك مورخ  28/5/1388

 

كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي


بسمه تعالي
با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي-وزارت كار و امور اجتماعي- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

 

     وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، به استناد تبصره بند (الف) ماده (13) قانون يادشده و با رعايت تصويب نامه شماره 186084/ت 41633ﻫ  مورخ 14/10/1387 ،آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:   


آيين نامه اجرايي" تبصره ذيل بند (الف) ماده (13"(

 ماده1- در صورت انتقال وظايف حاكميتي شركت هاي دولتي به وزارتخانه‌ها و موسسه‌هاي دولتي تخصصي ذي‌ربط،تبديل وضعيت كاركنان ثابت يا داراي عناوين مشابه اين شركت ها به ترتيب زير خواهد بود:

 

الف- كاركناني كه به خدمات آنها نياز است، با حفظ سابقه به وزارتخانه و موسسه دولتي تخصصي ذيربط كه وظايف حاكميتي به آن محول شده منتقل خواهند شد. انتقال اين كاركنان به ساير وزارتخانه‌ها يا موسسات دولتي در صورت اعلام نياز دستگاه انتقال گيرنده و رضايت مستخدم مجاز است.

 

ب- در موردكاركناني كه واجد شرايط بازنشستگي پيش از موعد هستند، حسب درخواست آنان، بر اساس مواد (9) و (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1385- و اصلاحات بعدي آن و يا قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت- مصوب 1386- اقدام خواهد شد.

 

ج- كاركناني كه داراي شرايط بازنشستگي پيش از موعد نبوده و مازاد شناخته شوند، مشمول ماده (45) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب -1384- و مشوقهاي مربوط به آيين نامه اجرايي آن خواهند بود.

 

ماده2- كاركناني كه در وضعيت مرخصي، ماموريت يا ساير عناوين مشابه بوده و رابطه استخدامي آنان با شركت مربوط قطع نشده باشد نيز مشمول اين آيين نامه هستند.

 

ماده3- با كاركنان داراي ساير عناوين مندرج در ماده (1) اين آيين نامه براساس مقررات قانون كار رفتار خواهد شد و سنوات خدمتي آن ها بازخريد مي‌شود.علاوه بر اين، در ازاي هر سال سابقه خدمت حداكثر سه ماه آخرين حقوق و مزاياي دريافتي به عنوان وجوه تشويقي بازخريدي سنوات خدمت از منابع شركت ذي‌ربط به افراد موضوع اين ماده  قابل پرداخت است

 

                                                                                                                                           محمود احمدي نژاد

                                                                                                                                                           رييس جمهور