صفحه اصلي > بخش ویژه > فهرست بنگاه های قابل واگذاری در سال 1395 > فهرست بنگاه های قابل واگذاری سال 95 به تفکیک صنعت 
 

صنعت برق
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه
1 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران برق توربین توان گستر ايرانيان
2 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران برق توربین های بادی گسترش آترین
3 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق آذربايجان(مشتمل بر نيروگاههاي صوفيان و اروميه)
4 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق بندر عباس (مشتمل بر نيروگاه بندرعباس)
5 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق خراسان (مشتمل بر نيروگاههاي قائن و شهيد كاوه قائن)
6 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق رامين(مشتمل بر نيروگاه رامين)
7 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق زاهدان (مشتمل بر نيروگاههاي ايرانشهر، زاهدان و كنارك)
8 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق شاهرود(مشتمل بر نيروگاه شاهرود)
9 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق شهيد رجايي(مشتمل بر نيروگاه شهيد رجائي)
10 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق شهيد مفتح  (مشتمل بر نيروگاههاي شهيد مفتح همدان و درود اراك)
11 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق فارس (مشتمل بر نيروگاههاي شيراز، كنگان و بوشهر)
12 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق لوشان(مشتمل بر نيروگاه شهيد بهشتي لوشان)
13 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق يزد(مشتمل بر نيروگاههاي سيكل تركيبي و گازي يزد)
14 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق شازند (مشتمل بر نيروگاه شازند)
15 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق تهران (مشتمل بر نيروگاههاي ري، بعثت و شهيد فيروزي)
16 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق شهيد سليمي (مشتمل بر نيروگاه شهيد سليمي)
17 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق اصفهان (مشتمل بر نيروگاههاي اصفهان و هسا)
18 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق مديريت توليد نيروي برق آذربايجان
19 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق شركت هاي توزيع نيروي برق شهرستاني و استاني
20 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق نيروگاه هرمزگان (گنو)
21 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق واحد گازي نيروگاه ايرانشهر (بمپور)
22 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق نيروگاه زرند
23 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق توليد نيروي زاگرس
24 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق توليد نيروي برق شيروان
25 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق توليد نيروي برق بيستون
 
26 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق توليد نيروي برق كرمان
27 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق توليد نيروي برق سهند
28 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق مديريت توليد نيروي برق لوشان
29 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق مديريت توليد نيروي برق فارس
30 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق مديريت توليد نيروي برق شاهرود
31 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق مديريت توليد نيروي برق زاهدان
32 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق مديريت توليد نيروي برق خراسان
33 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق توليد نيروي برق خليج فارس(مشتمل بر نيروگاه خليج فارس)
34 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق تعميرات نيروگاهي ايران
35 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق توليد نيروي برق سبز منجيل(مشتمل بر نيروگاه سبز منجيل)
36  مديريت منابع آب ايران برق سد و نيروگاه شهيد عباسپور
37  مديريت منابع آب ايران برق نيروگاه برق آبي كوهرنگ
38  ساتكاب   برق  سرمايه گذاري صنايع برق و آب (صبا)
39 ساتكاب  برق مقره سازي ايران
40  ساتكاب  برق مهندسين مشاور مهاب قدس
41 سازمان خصوصي سازي برق الكتريك ايران رشت
42 شركتهاي برق منطقه اي برق  فعاليتهاي (اموال و دارائيها) قابل واگذاري شركتهاي برق منطقه اي
43 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران برق تحقيق و توليد وسائل الكترونيك (تكتا)
پتروشیمی
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه
1   ملي صنايع پتروشيمي پتروشیمی پتروشيمي تبريز
2   ملي صنايع پتروشيمي پتروشیمی پتروشيمي دماوند
3   ملي صنايع پتروشيمي پتروشیمی پتروشيمي دهلران سپهر
4   ملي صنايع پتروشيمي پتروشیمی پتروشيمي فيروز آباد
5   ملي صنايع پتروشيمي پتروشیمی  پتروشيمي هگمتانه
6   ملي صنايع پتروشيمي پتروشیمی صنايع پتروشیمی  ابن سينا همدان

تجهیزات پزشکی

ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه
1 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تجهیزات پزشكي دانش بافت البرز

جهانگردی

ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه
1  سازمان ميراث فرهنگي وصنايع دستي وگردشگري  جهانگردی توسعه ايرانگردي و جهانگردي
2 سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي جهانگردي كليه شركتهاي قابل واگذاري تابعه و وابسته به هر يك از سازمانهاي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي
3  سازمان ميراث فرهنگي وصنايع دستي وگردشگري  جهانگردی توسعه گردشگری ایران
چاپ و نشر
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه
1  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  چاپ و نشر کاغذ و اسکناس پاکستان
2 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران چاپ و نشر انتشارات سروش
حمل و نقل
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه
1  بازرگاني دولتي ايران   حمل و نقل  حمل ونقل بين المللي خليج فارس
2 سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي کیش  حمل و نقل  هواپيمايي كيش
3 وزارت راه و شهرسازي  حمل و نقل  كليه اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران
4 وزارت راه و شهرسازي  حمل و نقل  كليه اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي شركت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
5 وزارت راه و شهرسازي  حمل و نقل  شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور
6 وزارت راه و شهرسازي  حمل و نقل  كليه اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران

خدمات

ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه
1  وزارت راه و شهرسازي  خدمات آزمايشگاه فني و مکانيک خاک
2 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران خدمات اسكوتك
3 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران  خدمات بين المللي مهندسي ايرتيك
4 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  خدمات پيمانكاري عمومي گسترش انرژي نوين
5 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران خدمات توسعه خدمات بازرگاني نورد ايران(انبارهاي نورد)
6 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران خدمات خدمات صنعتي بازرگاني آي سي اس
7  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات  خدمات خدمات هوايي پست و مخابرات-پيام
8 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خدمات شركت پست جمهوري اسلامي ايران
9  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه 1
10  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه 2
11  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه 3
12  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه 4
13  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه 5
14  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه6
15  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه7
16  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه8
17  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه9
18  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه 10
19  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه 11
20  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه 12
21  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه 13
22  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه 14
23  سازمان مطالعات و پژوهش های بازرگانی خدمات مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات
24  وزارت صنعت، معدن و تجارت  خدمات نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران(بدون زمين)
بانك و بيمه
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه
1 وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك  بانك رفاه كارگران
2 شركت سرمايه گذاريهاي خارجي ايران بيمه بيمه اتكايي امين

دخانیات

ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه
1 وزارت صنعت، معدن و تجارت  دخانیات دخانیات ايران

ساختمان

ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه
1 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران ساختمان احداث صنعت
2  عمران و بهسازي شهري ايران  ساختمان عمران و مسكن سازان شرق
3  عمران و بهسازي شهري ايران  ساختمان عمران و مسکن سازان استان فارس
4  عمران و بهسازي شهري ايران  ساختمان عمران و مسکن سازان استان گلستان
5  عمران و بهسازي شهري ايران  ساختمان عمران و مسکن سازان ايران
6  عمران و بهسازي شهري ايران  ساختمان عمران و مسکن سازان ثامن
7  عمران و بهسازي شهري ايران  ساختمان عمران و مسکن سازان منطقه جنوب
8 وزارت راه و شهرسازي  ساختمان شركت مادرتخصصي سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي
9 وزارت راه و شهرسازي  ساختمان كليه اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي شركت مادرتخصصي سازمان ملي زمين و مسكن
10 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ساختمان ساختماني و تأسيساتي ساراتل ايران
11 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ساختمان صنايع چوب و فلز و پلاستيك- سيماچوب
سرمایه گذاری
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه
1  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  سرمایه گذاری كارآفرينان توسعه صنعت مهر
2 بانك مركزي سرمايه گذاري سهامي سرمايه گذاري ملي ايران (سما)

غذایی

ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه
1  خدمات كشاورزي  غذایی توليد و بسته بندي فرآورده هاي گوشتي كشور-زياران
2 وزارت جهاد كشاورزي غذايي گوشت يزد

فلزات اساسی

ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه
1 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران فلزات اساسی آلوميناي ايران (آلوميناي جاجرم)
2  سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران فلزات اساسی فولاد آذربايجان به همراه طرح توسعه فولاد ميانه
3  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  فلزات اساسی لوله گستر اسفراين
4 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران فلزات اساسی مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب
5   سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  فلزات اساسی مجتمع صنعتي اسفراين
6  سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران فلزات اساسی مس شهر بابک (ميدوک)
7  سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران فلزات اساسی گسترش منيزيم آريا

قطعه سازی

ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه
1 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران قطعه سازی دريا دانش فناور پارس
2 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران قطعه سازی گسترش چراغ دانش
کشاورزی، دامپروری و جنگلداري
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه
1  مديريت منابع آب ايران کشاورزی، دامپروری و جنگلداري بهره‌برداري از شبكه آبياري ميناب‌رود
2  مديريت منابع آب ايران کشاورزی، دامپروری و جنگلداري توسعه منابع آب و خاک سیستان
3  خدمات كشاورزي کشاورزی، دامپروری و جنگلداري توليدي ادوات كشاورزي اراك (تاكا)
4  خدمات كشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري خدمات حمايتي کشاورزي
5  شهرك هاي كشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت پرورش كرم ابريشم ايران
6  شهرك هاي كشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت كشاورزي و دامپروري سفيدرود
7  شهرك هاي كشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت كشت و صنعت دامپروري  پارس
8  شهرك هاي كشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت كشت و صنعت دامپروري مغان
9 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت سهامي زراعي عشق آباد
10 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت سهامي زراعي جگين
11 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت سهامي زراعي يارآغلي
12 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت سهامي زراعي مهدي آباد
13 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت سهامي زراعي سهل آباد
14 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت سهامي زراعي دشت خوشاب
15 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت سهامي زراعي سنگرد
16 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت سهامي زراعي تيتكانلو
17 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت سهامي زراعي امير آباد صادق آباد
18 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت سهامي زراعي بهكده رضوي
19 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت سهامي زراعي باهو كلات
20 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت سهامي زراعي ايزدخواست
21 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت سهامي زراعي نيوان نار
22 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت سهامي زراعي محمد آباد روز پيكر
23 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت سهامي زراعي خضري
24 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت سهامي زراعي اسلام آباد
25 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت سهامي زراعي نيل آباد
26 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت سهامي زراعي يزد نو
27 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت سهامي زراعي نصرآباد
28 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري كليه اموال و داراييهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي و همچنين بنگاههاي زيرمجموعه شركت پشتيباني امور دام كشور
29 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري سازمان مركزي تعاون روستائي ايران
30 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي
31 سازمان خصوصي سازي کشاورزی، دامپروری و جنگلداري كاغذسازي قائم شهر
محصولات شیمیایی
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه
1 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران محصولات شیمیایی گسترش مواد پيشرفته
نساجی
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه
1 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران منسوجات نساجي قائم شهر

نفت و گاز

ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه
1 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاههاي سوخت متعلق به  «شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران»
2 ملي نفت ايران نفت و گاز پالايش گاز پارسيان سپهر
3  ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  نفت و گاز  پالايش نفت امام خميني(شازند اراك)
4  ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  نفت و گاز  پالايش نفت آبادان 
5  ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  نفت و گاز  پالايش نفت بهمن گنو (هرمز)
6  ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  نفت و گاز  پالايش نفت كرمانشاه
7  ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  نفت و گاز  پالايش نفت خوزستان
8 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز توسعه صنايع پالايش نفت و دارائيهاي زيرمجموعه آن
9  ملي نفت ايران   نفت و گاز  توسعه پتروايران
10  ملي نفت ايران   نفت و گاز  گاز خودرو ايران (هلدينگ گاز سابق)
11  ملي نفت ايران   نفت و گاز  شركت ملي نفت ايران- شارجه
12  ملي نفت ايران   نفت و گاز  شركت ملي نفت ايران- لندن
13  ملي نفت ايران   نفت و گاز  شركت ملي نفت ايران- ليبي
14  ملي نفت ايران   نفت و گاز  شركت ملي نفت ايران-سنگاپور
15  ملي نفت ايران   نفت و گاز  شل سنگال
16  ملي نفت ايران   نفت و گاز  ملي حفاري ايران
17  ملی گاز ایران  نفت و گاز  پالايش بيدبلند خليج فارس
18  ملي گازايران   نفت و گاز  پترو پارس
19  ملی گاز ایران  نفت و گاز  ذخيره سازي گاز طبيعي
20  ملی گاز ایران  نفت و گاز  ملي صادرات گاز ايران
21  ملی گاز ایران  نفت و گاز  بازرگاني گاز ايران
22  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان هرمزگان
23  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان البرز
24  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان سيستان و بلوچستان
25  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان خراسان شمالي
26  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان خراسان رضوي
27  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان بوشهر
28  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان همدان
29  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان خراسان جنوبي
30  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان اصفهان
31  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان ايلام
32  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز توابع استان تهران
33  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان فارس
34  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان كهگيلويه و بويراحمد
35  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان كرمان
36  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان خوزستان
37  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان گيلان
38  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان يزد
39  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان قم
40  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان قزوين
41  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان گلستان
42  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان مازندران
43  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان اردبيل
44  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان آذربايجان غربي
45  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان آذربايجان شرقي
46  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان كردستان
47  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان كرمانشاه
48  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان لرستان
49  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان مركزي
50  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان زنجان
51  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان سمنان
52  ملی گاز ایران  نفت و گاز  شركت گاز استان چهارمحال بختياري
ورزشی
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه
1  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  ورزشي كليه اموال و داراييهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
نامشخص
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه
1  سازمان خصوصي سازي نا مشخص سهام اصالتي باقيمانده سازمان خصوصي سازي
2 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران نا مشخص فعاليتهاي قابل واگذاري واحدهاي تابعه استاني سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران
3 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نا مشخص ساير شركتهاي وابسته به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه فعاليتهايي به استثناي فعاليت راديو و تلويزيوني دارند