صنعت برق
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه توضيحات
1 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران برق توربین توان گستر ايرانيان  
  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران برق توربین های بادی گسترش آترین در جلسه مورخ 1396/05/07 هيأت محترم واگذاري  به استناد بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با انحلال شركت «توربین های بادی گسترش آترین» موافقت شد. 
2 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق آذربايجان(مشتمل بر نيروگاههاي صوفيان و اروميه)   
3 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق بندر عباس (مشتمل بر نيروگاه بندرعباس)  
4 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق خراسان (مشتمل بر نيروگاههاي قائن و شهيد كاوه قائن)  
5 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق رامين(مشتمل بر نيروگاه رامين)  
6 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق زاهدان (مشتمل بر نيروگاههاي ايرانشهر، زاهدان و كنارك)  
7 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق شاهرود(مشتمل بر نيروگاه شاهرود)  
8 توليد نيروي برق حرارتي برق مديريت توليد نيروي برق اهواز (نيروگاه رامين)  
9 توليد نيروي برق حرارتي برق مديريت توليد نيروي برق هرمزگان  
10 توليد نيروي برق حرارتي برق مديريت توليد برق اصفهان  
11 توليد نيروي برق حرارتي برق مديريت توليد برق لوشان (شهيد بهشتي)  
12 توليد نيروي برق حرارتي برق مديريت توليد برق نيروگاههاي استان سيستان و بلوچستان  
13 توليد نيروي برق حرارتي برق مديريت توليد برق شازند   
14 توليد نيروي برق حرارتي برق مديريت توليد برق بعثت   
15 توليد نيروي برق حرارتي برق نيروگاه بعثت (به صورت دارايي)  
16 توليد نيروي برق حرارتي برق نيروگاه ماهشهر (به صورت دارايي)  
17 توليد نيروي برق حرارتي برق مديريت توليد نيروي برق يزد  
18 توليد نيروي برق حرارتي برق  توليد نيروي برق يزد (مشتمل بر نيروگاههاي سيكل تركيبي و گازي يزد)   
19 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق فارس (مشتمل بر نيروگاههاي شيراز، كنگان و بوشهر)  
20 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق لوشان(مشتمل بر نيروگاه شهيد بهشتي لوشان)  
21 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق يزد(مشتمل بر نيروگاههاي سيكل تركيبي و گازي يزد)  
22 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق شازند (مشتمل بر نيروگاه شازند)  
23 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق اصفهان (مشتمل بر نيروگاههاي اصفهان و هسا)  
24 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق توليد نيروي برق يزد (مشتمل بر نيروگاههاي سيكل تركيبي و گازي يزد)   
25 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق توليد نيروي برق سبز منجيل (مشتمل بر يروگاه سبز منجيل)   
26 توليد نيروي برق حرارتي برق نيروگاه بمپور (به صورت دارايي)  
27 توليد نيروي برق حرارتي برق نيروگاه زرند (به صورت دارايي)  
28 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق بيستون (مشتمل بر نيروگاه بيستون)  
29 توليد نيروي برق حرارتي برق توليد نيروي برق سهند (مشتمل بر نيروگاه سهند)  
30 مديريت توليد،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران(توانير) برق تعميرات نيروگاهي ايران  
31  مديريت منابع آب ايران برق توليد و بهره برداري از سد و نيروگاه شهيد عباسپور  
32  مديريت منابع آب ايران برق نيروگاه برق آبي كوهرنگ  
   مديريت منابع آب ايران برق توسعه منابع آب و نيروي ايران در جلسه مورخ 1396/07/29 هیأت محترم واگذاری با خروج این شركت از فهرست برنامه واگذاري سال 1396موافقت شد.
33  ساتكاب   برق  سرمايه گذاري صنايع برق و آب (صبا)  
34  ساتكاب  برق مهندسين مشاور مهاب قدس  
35 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران برق تحقيق و توليد وسائل الكترونيك (تكتا)  
پتروشیمی
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه توضيحات
1   ملي صنايع پتروشيمي پتروشیمی پتروشيمي تبريز  
2   ملي صنايع پتروشيمي پتروشیمی پتروشيمي دهلران سپهر  
3   ملي صنايع پتروشيمي پتروشیمی پتروشيمي فيروز آباد  
4   ملي صنايع پتروشيمي پتروشیمی  پتروشيمي هگمتانه  
5   ملي صنايع پتروشيمي پتروشیمی صنايع پتروشیمی  ابن سينا همدان  
تجهیزات پزشکی
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه توضيحات
  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تجهیزات پزشكي دانش بافت البرز در جلسه مورخ 1396/07/29 هیات محترم واگذاری با خروج این شرکت موافقت شد.
1 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تجهیزات پزشكي بهينه گستر آريا طب در جلسه مورخ 1396/04/03 هيأت محترم واگذاري  با درج نام اين شركت در فهرست گروه (1) بنگاههاي قابل واگذاري موافقت شد. 
فناوري اطلاعات
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه توضيحات
1 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران فناوري اطلاعات ملي انفورماتيك ايران  
جهانگردی
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه توضيحات
1  سازمان ميراث فرهنگي وصنايع دستي وگردشگري  جهانگردی توسعه ايرانگردي و جهانگردي  
2  سازمان ميراث فرهنگي وصنايع دستي وگردشگري  جهانگردی توسعه گردشگری ایران  
چاپ و نشر
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه توضيحات
1 وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ و نشر چاپخانه دولتي ايران  
2 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران چاپ و نشر انتشارات سروش  
خدمات
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه توضيحات
1  وزارت راه و شهرسازي  خدمات آزمايشگاه فني و مکانيک خاک  
2 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران  خدمات بين المللي مهندسي ايريتك  
3 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  خدمات پيمانكاري عمومي گسترش انرژي نوين  
4 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران خدمات توسعه خدمات بازرگاني نورد ايران(انبارهاي نورد)  
5 استانداري اصفهان خدمات شركت مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضلاب  
6 ملي نفت ايران خدمات خدمات عمومي و بهداشتي صنعتي و خدمات درماني صنعت نفت  
7  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه 1  
8  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه 2  
9  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه 3  
10  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه 4  
11  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه 5  
12  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه6  
13  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه8  
14  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه9  
15  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه 10  
16  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه 11  
17  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه 12  
18  بازرگاني دولتي ايران  خدمات غله و خدمات بازرگاني منطقه 14  
19  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوهاي مرتبط با شركتهاي غله و خدمات بازرگاني مناطق 1 تا 14  
19-1  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي تهران  - استان تهران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1)  
19-2  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي ورامين - استان تهران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1)  
19-3  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي گرگان - استان گلستان (مرتبط با منطقه 2)  
19-4  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي داراب - استان فارس (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 3)  
19-5  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي قديم شيراز - استان فارس (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 3)  
19-6  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي  قديم اهواز - استان خوزستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4)  
19-7  بازرگاني دولتي ايران  خدمات  سيلوي بهبهان - استان خوزستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4)  
19-8  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي شوشتر - استان خوزستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4)  
19-9  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي بيرجند - خراسان جنوبي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)  
19-10  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي تربت حيدريه - خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)  
19-11  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي سبزوار- خراسان رضوي (مرتبط با منطقه 5)  
19-12  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي قوچان - خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)  
19-13  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي فلزي ارزوئيه بافت - استان كرمان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 6)  
19-14  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي قديم كرمان - استان كرمان (مرتبط با منطقه 6)  
19-15  بازرگاني دولتي ايران  خدمات  سيلوي اردبيل - استان اردبيل (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 7)  
19-16  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي شماره يك تبريز- آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)  
19-17  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي اهر - آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)  
19-18  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي ميانه - آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)  
19-19  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي شماره دو تبريز -آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)  
19-20  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي مراغه - آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)  
19-21  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي مهاباد- آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)  
19-22  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي قديم كرمانشاه - استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)  
19-23  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي كنگاور -استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)  
19-24  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي قديم سنقر- استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)  
19-25  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي شماره يك اصفهان- استان اصفهان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 10)  
19-26  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي قديم زاهدان- استان سيستان و بلوچستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 11)  
19-27  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي قديم بروجرد - استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12)  
19-28  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي قديم خرم آباد - استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12)  
19-29  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي قديم ازنا - استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12)  
19-30  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي بيجار - استان همدان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)  
19-31  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي فلزي همدان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)  
19-32  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي قديم همدان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)  
19-33  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي نهاوند (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)  
19-34  بازرگاني دولتي ايران  خدمات سيلوي قديم سقز- استان كردستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)  
20  سازمان مطالعات و پژوهش های بازرگانی خدمات مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات  
21  وزارت صنعت، معدن و تجارت  خدمات صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك ايران  
22  وزارت صنعت، معدن و تجارت  خدمات صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك  
23  وزارت صنعت، معدن و تجارت  خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران  
24  وزارت صنعت، معدن و تجارت  خدمات نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران  
25 بانك مركزي خدمات سهامي سرمايه گذاري ملي ايران (سما)  
26 وزارت جهادكشاورزي  خدمات شركت پشتيباني امور دام كشور به همراه كليه اموال و داراييهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي و همچنين بنگاههاي زيرمجموعه آن  
26-1 وزارت جهادكشاورزي  _ كشتارگاه سنتي سابق (جنب هوانيروز)- استان اصفهان  
26-2 وزارت جهادكشاورزي  _ ميدان دام محمدآباد- استان اصفهان  
26-3 وزارت جهادكشاورزي  _ انبار علوفه مركزي- استان اصفهان  
26-4 وزارت جهادكشاورزي  _ انبار گورت- استان اصفهان  
26-5 وزارت جهادكشاورزي  _ سردخانه 2000 تني بلوار پژوهش- استان ايلام  
26-6 وزارت جهادكشاورزي  _ انبار علوفه سبزي‌آباد- استان ايلام  
26-7 وزارت جهادكشاورزي  _ سردخانه جاده فرودگاه تبريز- استان آذربايجان شرقي  
26-8 وزارت جهادكشاورزي  _ انبار مايان- استان آذربايجان شرقي  
26-9 وزارت جهادكشاورزي  _ سردخانه اروميه جاده سلماس- استان آذربايجان غربي  
26-10 وزارت جهادكشاورزي  _ انبار جاده سلماس- استان آذربايجان غربي  
26-11 وزارت جهادكشاورزي  _ انبار روباز اروميه شهرك صنعتي فاز1- استان آذربايجان غربي  
26-12 وزارت جهادكشاورزي  _ انبار غني آباد- استان تهران  
26-13 وزارت جهادكشاورزي  _ كارخانه خوراك دام سعيدآباد شهريار- استان تهران  
26-14 وزارت جهادكشاورزي  _ سردخانه خيابان وفادار تهرانپارس- استان تهران  
26-15 وزارت جهادكشاورزي  _ سردخانه شهيد كرمي- استان تهران  
26-16 وزارت جهادكشاورزي  _ سردخانه هشتم شهريور كيلومتر 8 جاده كرج- استان تهران  
26-17 وزارت جهادكشاورزي  _ فروشگاه شماره 1 ملاصدرا- استان تهران (دفتر مركزي)  
26-18 وزارت جهادكشاورزي  _ فروشگاه پاسداران- استان تهران (دفتر مركزي)  
26-19 وزارت جهادكشاورزي  _ فروشگاه شهرآرا- استان تهران (دفتر مركزي)  
26-20 وزارت جهادكشاورزي  _ فروشگاه گلوبندك- استان تهران (دفتر مركزي)  
26-21 وزارت جهادكشاورزي  _ فروشگاه علي‌آباد- استان تهران (دفتر مركزي)  
26-22 وزارت جهادكشاورزي  _ فروشگاه كميل- استان تهران (دفتر مركزي)  
26-23 وزارت جهادكشاورزي  _ فروشگاه حشمتيه- استان تهران (دفتر مركزي)  
26-24 وزارت جهادكشاورزي  _ فروشگاه تهران نو- استان تهران (دفتر مركزي)  
26-25 وزارت جهادكشاورزي  _ كشتارگاه صنعتي جونقان- استان چهارمحال و بختياري   
26-26 وزارت جهادكشاورزي  _ سردخانه موقوفه آستان قدس رضوي ابتداي جاده نيشابور- استان خراسان رضوي  
26-27 وزارت جهادكشاورزي  _ انباري سه راه خرمشهر- استان خوزستان  
26-28 وزارت جهادكشاورزي  _ سردخانه 5 مهر- استان خوزستان  
26-29 وزارت جهادكشاورزي  _ سردخانه آبادان- كارون اهواز- استان خوزستان  
26-30 وزارت جهادكشاورزي  _  شركت فرآوري مواد پروتئيني بهبهان- استان خوزستان  
26-31 وزارت جهادكشاورزي  _ كارخانه خوراك دام- استان سيستان و بلوچستان  
26-32 وزارت جهادكشاورزي  _ فرآوري مواد پروتئيني سيستان و بلوچستان  
26-33 وزارت جهادكشاورزي  _ انبار كيلومتر 20 فسا به شيراز- استان فارس  
26-34 وزارت جهادكشاورزي  _ انبار كيلومتر 5 جاده شيراز به اصفهان- استان فارس  
26-35 وزارت جهادكشاورزي  _ سردخانه بلوار مدرس شيراز- استان فارس  
26-36 وزارت جهادكشاورزي  _ كشتارگاه آباده- استان فارس  
26-37 وزارت جهادكشاورزي  _ انبار شهيد بابايي-استان قزوين  
26-38 وزارت جهادكشاورزي  _ سهام شركت مواد پروتئيني كردستان- استان كردستان  
26-39 وزارت جهادكشاورزي  _ انبار بلوار شهيد صدوقي كرمان- استان كرمان  
26-40 وزارت جهادكشاورزي  _ مجتمع سيلوهاي ذخيره علوفه انبار بيستون - استان كرمانشاه  
26-41 وزارت جهادكشاورزي  _ سردخانه دولتي بيستون- استان كرمانشاه  
26-42 وزارت جهادكشاورزي  _ انباري و ساختمانهاي شهرك شهيد بهشتي-استان گلستان  
26-43 وزارت جهادكشاورزي  _ انبار كمربندي كمال وند خرم آباد- لرستان  
26-44 وزارت جهادكشاورزي  _ انبار شيرگاه انباري- استان مازندران  
26-45 وزارت جهادكشاورزي  _ انبار ساري جاده جويبار- استان مازندران  
26-46 وزارت جهادكشاورزي  _ سردخانه بوعلي- استان همدان  
26-47 وزارت جهادكشاورزي  _ مجتمع انباري علوفه- استان همدان  
26-48 وزارت جهادكشاورزي  _ سردخانه دولتي نهاوند- استان همدان  
26-49 وزارت جهادكشاورزي  _ بسته بندي و توزيع گوشت و تخم مرغ  
26-50 وزارت جهادكشاورزي  _ شركت فرآوري مواد پروتئيني يزد- استان يزد  
26-51 وزارت جهادكشاورزي  _ مهمانسرا اروميه خيابان عطايي- استان آذربايجان غربي  
26-52 وزارت جهادكشاورزي  _ ساختمان اداري چهارراه جانبازان سنندج- استان كردستان  
26-53 وزارت جهادكشاورزي  _ يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان  
26-54 وزارت جهادكشاورزي  _ يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان  
26-55 وزارت جهادكشاورزي  _ يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان  
26-56 وزارت جهادكشاورزي  _ يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان  
26-57 وزارت جهادكشاورزي  _ يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان  
26-58 وزارت جهادكشاورزي  _ ساختمان اداري خيابان بهمنيار كرمان- استان كرمان  
26-59 وزارت جهادكشاورزي  _ ساختمان اداري خيابان 22 بهمن- استان كرمانشاه  
26-60 وزارت جهادكشاورزي  _ مأمورسراي صدف- استان كرمانشاه  
26-61 وزارت جهادكشاورزي  _ ساختمان اداري تبريز راه آهن- استان آذربايجان شرقي  
26-62 وزارت جهادكشاورزي  _ آپارتمان مسكوني تبريز- استان آذربايجان شرقي  
26-63 وزارت جهادكشاورزي  _ مهمانسرا خيابان راه‌آهن تبريز- استان آذربايجان شرقي  
26-64 وزارت جهادكشاورزي  _ ساختمان اداري ميدان امام حسين- استان يزد  
26-65 وزارت جهادكشاورزي  _ زمين محصور شهرستان صدوق چرخاب- استان يزد  
26-66 وزارت جهادكشاورزي  _ مهمانسرا خيابان 52 متري امام شهر- استان يزد  
26-67 وزارت جهادكشاورزي  _ ساختمان اداري خيابان جمهوري- استان زنجان  
26-68 وزارت جهادكشاورزي  _ ساختمان مسكوني خيابان فرهنگ ساري- استان مازندران  
26-69 وزارت جهادكشاورزي  _ يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران  
26-70 وزارت جهادكشاورزي  _ يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران  
26-71 وزارت جهادكشاورزي  _ يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران  
26-72 وزارت جهادكشاورزي  _ يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران  
26-73 وزارت جهادكشاورزي  _ يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران  
26-74 وزارت جهادكشاورزي  _ يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران  
26-75 وزارت جهادكشاورزي  _ زمين ساري ميدان امام- استان مازندران  
26-76 وزارت جهادكشاورزي  _  ساختمان مسكوني خيابان فرهنگ -47 استان مازندران  
26-77 وزارت جهادكشاورزي  _ زمين محصور كوهدشت- استان لرستان  
26-78 وزارت جهادكشاورزي  _ ساختمان اداري خرم آباد خيابان انقلاب- استان لرستان  
26-79 وزارت جهادكشاورزي  _    سهام شركت در ميدان دام زاهدان- استان سيستان و بلوچستان  
26-80 وزارت جهادكشاورزي  _ ملك فضاي اداري موقوفه آستان قدس بلوار فردوسي مشهد- استان خراسان رضوي  
26-81 وزارت جهادكشاورزي  _ ملك مسكوني موقوفه آستان قدس بلوار خيام مشهد- استان خراسان رضوي  
26-82 وزارت جهادكشاورزي  _ ملك مسكوني قاسم آباد مشهد- استان خراسان رضوي  
26-83 وزارت جهادكشاورزي  _ ملك مسكوني خيابان راهنمايي مشهد- استان خراسان رضوي  
26-84 وزارت جهادكشاورزي  _  ملك مسكوني تجاري موقوفه آستان قدس خيابان امام رضا مشهد- استان خراسان رضوي  
26-85 وزارت جهادكشاورزي  _  ملك فضاي اداري موقوفه آستان قدس بلوار فردوسي مشهد- استان خراسان رضوي  
26-86 وزارت جهادكشاورزي  _ ملك مسكوني موقوفه آستان قدس بلوار خيام مشهد -47 استان خراسان رضوي  
26-87 وزارت جهادكشاورزي  _ ملك مزروعي كيلومتر 45 جاده نيشابور مشهد- استان خراسان رضوي   
26-88 وزارت جهادكشاورزي  _ ملك مسكوني بخش يك اهواز- استان خوزستان  
26-89 وزارت جهادكشاورزي  _ ملك مسكوني خيابان ادهم اهواز- استان خوزستان  
26-90 وزارت جهادكشاورزي  _  ملك مسكوني بازرگاني سلحشور اهواز -47 استان خوزستان  
26-91 وزارت جهادكشاورزي  _ زمين مقابل استاديوم اهواز- استان خوزستان  
26-92 وزارت جهادكشاورزي  _ ملك مسكوني سه راه خرمشهر -47 استان خوزستان  
26-93 وزارت جهادكشاورزي  _    زمين جاده اهواز انديمشك- استان خوزستان  
26-94 وزارت جهادكشاورزي  _ سهام شركت فرآوري بهبهان- استان خوزستان  
26-95 وزارت جهادكشاورزي  _  سهام شركت فرآوري اهواز- استان خوزستان  
26-96 وزارت جهادكشاورزي  _ آپارتمان خيابان فاطمي- استان تهران  
26-97 وزارت جهادكشاورزي  _ ساختمان اداري خيابان توحيد- استان اصفهان  
26-98 وزارت جهادكشاورزي  _ مهمانسرا خيابان آپادانا- استان اصفهان  
26-99 وزارت جهادكشاورزي  _ مهمانسرا خيابان آبشار- استان اصفهان  
26-100 وزارت جهادكشاورزي  _ ساختمان اداري بلوار چمران- استان فارس  
26-101 وزارت جهادكشاورزي  _ مهمانسرا خيابان خاك‌شناسي- استان فارس  
26-102 وزارت جهادكشاورزي  _ 3 واحد مهمانسرا شيراز گلدشت معالي‌آباد- استان فارس  
26-103 وزارت جهادكشاورزي  _  4 واحد آپارتمان ملكي ستارخان- استان تهران (دفتر مركزي)  
27 وزارت جهادكشاورزي  خدمات سازمان مركزي تعاون روستائي ايران  
28 سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی کیش خدمات آب و برق كيش در جلسه مورخ 1396/07/29 هیأت محترم واگذاری با درج عنوان شرکت در فهرست موارد مشمول واگذاری موافقت شد.
حمل و نقل
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه توضيحات
  راه و شهرسازي حمل و نقل هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1396/05/07 هيأت محترم واگذاري  با خروج موقت شركت هواپيمايي ج.ا.ا تا پايان سال 1396 از فهرست واگذاريها، به منظور تكميل اصلاح ساختار ، موافقت شد. 
1 سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی کیش حمل و نقل هواپيمايي كيش در جلسه مورخ 1396/07/29 هیأت محترم واگذاری با درج عنوان شرکت در فهرست موارد مشمول واگذاری موافقت شد.
بيمه
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه توضيحات
1 شركت سرمايه گذاريهاي خارجي ايران بيمه بيمه اتكايي امين  
صنايع دستي
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه توضيحات
1 وزارت صنعت، معدن و تجارت  صنايع دستي 77 تخته فرش متعلق به شركت فرش ايران  
دخانیات
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه توضيحات
1 وزارت صنعت، معدن و تجارت  دخانیات دخانیات ايران  
ساختمان
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه توضيحات
1 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران ساختمان احداث صنعت  
2  عمران و بهسازي شهري ايران  ساختمان عمران و مسكن سازان شرق  
3  عمران و بهسازي شهري ايران  ساختمان عمران و مسکن سازان استان فارس  
4  عمران و بهسازي شهري ايران  ساختمان عمران و مسکن سازان استان گلستان  
5  عمران و بهسازي شهري ايران  ساختمان عمران و مسکن سازان ايران  
6  عمران و بهسازي شهري ايران  ساختمان عمران و مسکن سازان ثامن  
  وزارت امور اقتصادي و دارايي  ساختمان ساختمانهاي متعلق به شركت «ساختمان و خدمات نوساز» در جلسه مورخ 1396/04/03 هيأت محترم واگذاري  به استناد تصويبنامه شماره 16087/ ت 52418 ك مورخ 1396/02/16 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي  با انتقال مالكيت ساختمانهاي متعلق به شركت «ساختمان و خدمات نوساز» به سازمان حسابرسي موافقت شد. 
  وزارت امور اقتصادي و دارايي  ساختمان ساختمان متعلق به شركت «ساختمان و خدمات نوساز» واقع در بلوار آفريقاي تهران
  وزارت امور اقتصادي و دارايي  ساختمان ساختمان متعلق به شركت «ساختمان و خدمات نوساز» واقع در خيابان فرمانيه تهران
7 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ساختمان ساختماني و تأسيساتي ساراتل ايران  
8 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ساختمان صنايع چوب و فلز و پلاستيك- سيماچوب  
9 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ساختمان جداگر لرزه اي مبنا  
مواد غذایی
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه توضيحات
1 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مواد غذایی پاك مايه كرمانشاه  
2 وزارت جهاد كشاورزي مواد غذايي گوشت يزد  
فلزات اساسی
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه توضيحات
1 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران فلزات اساسی آلوميناي ايران (آلوميناي جاجرم)  
2  سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران فلزات اساسی فولاد آذربايجان به همراه طرح توسعه فولاد ميانه  
3  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  فلزات اساسی لوله گستر اسفراين  
4  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  فلزات اساسی توليدي منيزيم اريش  
5 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران فلزات اساسی مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب  
6   سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  فلزات اساسی مجتمع صنعتي اسفراين  
7  سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران فلزات اساسی گسترش منيزيم آريا  
قطعه سازی
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه توضيحات
  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران قطعه سازی دريا دانش فناور پارس در جلسه مورخ 1396/05/07 هيأت محترم واگذاري  به استناد بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با انحلال شركت «دريا دانش فناور پارس» موافقت شد. 
1 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران قطعه سازی گسترش چراغ دانش  
کشاورزی، دامپروری و جنگلداري
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه توضيحات
1  شهرك هاي كشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت پرورش كرم ابريشم ايران  
2  شهرك هاي كشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت كشاورزي و دامپروري سفيدرود  
3  شهرك هاي كشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت كشت و صنعت دامپروري  پارس  
4  شهرك هاي كشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت كشت و صنعت دامپروري مغان  
5 وزارت جهادكشاورزي  کشاورزی، دامپروری و جنگلداري شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي  
انرژي اتمي
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه توضيحات
  سازمان انرژي اتمي انرژي اتمي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران در جلسه مورخ 1396/04/03 هيأت محترم واگذاري  با خروج شركتهاي زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي، موافقت شد. 
  سازمان انرژي اتمي انرژي اتمي شركت اكتشاف و تأمين مواد اوليه صنعت هسته اي ايران
  سازمان انرژي اتمي انرژي اتمي شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر
  سازمان انرژي اتمي انرژي اتمي شركت غني سازي اورانيوم ايران
  سازمان انرژي اتمي انرژي اتمي شركت فراوري اورانيوم سوخت هسته اي
  سازمان انرژي اتمي انرژي اتمي شركت نيروگاههاي اتمي
نفت و گاز
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه توضيحات
1 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاههاي سوخت متعلق به  «شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران»  
1-1 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت شماره (1) اصفهان - استان اصفهان  
1-2 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت شماره (4) اصفهان - استان اصفهان  
1-3 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جایگاه CNG سان آرای شمالی - استان اصفهان  
1-4 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جایگاه CNG سان آرای جنوبی - استان اصفهان  
1-5 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جایگاه CNG مشکات شرقی - استان اصفهان  
1-6 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جایگاه CNG مشکات غربی - استان اصفهان  
1-7 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جایگاه CNG اریسمان - استان اصفهان  
1-8 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جایگاه CNG قلعه شور - استان اصفهان  
1-9 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت شركتي كرج - استان البرز  
1-10 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت اميديه - استان خوزستان  
1-11 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت مسجد سليمان - استان خوزستان  
1-12 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت شوشتر - استان خوزستان  
1-13 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت شماره(1) آبادان - استان  خوزستان  
1-14 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت شماره (1) زاهدان - استان سيستان و بلوچستان  
1-15 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت خوي - استان آذربايجان غربي  
1-16 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت شماره 1 ماكو - استان آذربايجان غربي  
1-17 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت سوادكوه (آلاشت) - استان مازندران  
1-18 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت شهيد اسماعيلي ساري -استان مازندران  
1-19 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت بهشهر - استان مازندران  
1-20 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت شماره (2) بروجرد -استان لرستان  
1-21 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت شماره(3) خرم آباد - استان لرستان  
1-22 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت بندر خمير - استان هرمزگان  
1-23 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت لاوان - استان هرمزگان  
1-24 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت شماره (3) بندرعباس- استان هرمزگان  
1-25 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت شرکتی شماره (17) - استان تهران  
1-26 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت شرکتی شماره (29) - استان تهران  
1-27 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت  شركتي شماره 14 - استان تهران  
1-28 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت شماره (2)  - استان فارس  
1-29 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت خرم بيد - استان فارس  
1-30 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز  جايگاه سوخت 5 اهواز - استان خوزستان  
1-31 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز  جايگاه سوخت CNG اهواز -استان خوزستان  
1-32 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز  جايگاه سوخت زيوه - استان آذربايجان غربي  
1-33 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز  جايگاه سوخت 16 تهران -استان تهران  
1-34 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت  11 تهران - استان تهران  
1-35 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز  جايگاه سوخت 37 تهران - استان تهران  
1-36 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز  جايگاه سوخت لردگان- استان چهارمحال و بختياري  
1-37 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت شهر دير - استان بوشهر  
1-38 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت شماره (2) زاهدان- استان سيستان و بلوچستان در جلسه مورخ 1396/05/07 هيأت محترم واگذاري  با اضافه نمودن نام 12 جايگاه سوخت به فهرست بنگاههاي قابل واگذاري سال 1396 موافقت شد. 
1-39 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت ساحلي آبادان - استان خوزستان
1-40 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت مياندوآب- استان آذربايجان غربي
1-41 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت واقع در خيابان دماوند تهران- استان تهران
1-42 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت نساء- استان البرز
1-43 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت ميناب- استان هرمزگان
1-44 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت شماره (42) تهران- استان تهران
1-45 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت خلخال- استان اردبيل
1-46 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه CNG تفت- استان يزد
1-47 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه CNG ابركوه- استان يزد
1-48 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه CNG  ياسوج- استان كهكيلويه و بويراحمد
1-49 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه CNG  منجرموئي- استان چهارمحال و بختياري
1-50 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت ابركوه- استان يزد در جلسه مورخ 1396/07/29 هيأت محترم واگذاري با اضافه نمودن نام داراييها مذكور به فهرست بنگاههاي قابل واگذاري سال 1396 موافقت شد. 
1-51 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جايگاه سوخت شماره (5) اصفهان - استان اصفهان
1-52 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز جایگاه سوخت بیرجند-استان خراسان جنوبی
1-53 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز زمین جایگاه سوخت عباس آباد
1-54 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز زمین واقع در شهرستان دامغان-استان سمنان
1-55 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز زمين جايگاه سوخت واقع در خيابان دماوند تهران- استان تهران
2 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز پالايش نفت بهمن گنو در جلسه مورخ 1396/05/07 هيأت محترم واگذاري  با درج نام اين شركت در فهرست گروه (1) بنگاههاي قابل واگذاري موافقت شد.
3  ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  نفت و گاز  پالايش نفت امام خميني(شازند اراك)  
4  ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  نفت و گاز  پالايش نفت آبادان   
5  ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  نفت و گاز  پالايش پارس فرآيند شيراز  
6  ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  نفت و گاز  پالايش نفت خوزستان  
7 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران نفت و گاز توسعه صنايع پالايش نفت و دارائيهاي زيرمجموعه آن  
8  ملي نفت ايران   نفت و گاز  توسعه پتروايران  
9  ملي گازايران   نفت و گاز  پترو پارس  
10  ملی گاز ایران  نفت و گاز  ذخيره سازي گاز طبيعي  
11  ملی گاز ایران  نفت و گاز  ملي صادرات گاز ايران  
ورزش
ردیف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام صنعت نام بنگاه توضيحات
1  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  ورزش كليه اموال و داراييهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور   
1-1  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  ورزش پيست اسكي ديزين  
1-2  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  ورزش پيست اسكي شمشك  
1-3  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  ورزش تنيس استقلال تهران- ميدان ونك  
1-4  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  ورزش زمين ابن بابويه شهرري  
1-5  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  ورزش سواركاري اروميه- روستاي تكيه اردشاهي  
1-6  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  ورزش سواركاري اصفهان- كمربندي شرق اصفهان  
1-7  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  ورزش سواركاري آق قلا- كيلومتر 2 جاده مرزي تركمنستان  
1-8  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  ورزش سواركاري بندر تركمن- نرسيده به جاده كردكوي  
1-9  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  ورزش سواركاري بيجار- شهرك فرهنگيان  
1-10  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  ورزش سواركاري بيجار2- شهرك فرهنگيان  
1-11  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  ورزش سواركاري خرم آباد  
1-12  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور