صفحه اصلي > بخش ویژه > فهرست بنگاه های قابل واگذاری در سال 1395 > فهرست بنگاه های قابل واگذاری سال 95 به تفکیک گروه ۱ و ۲ 
 
فهرست موارد مشمول واگذاري در سال 1395

 (گروه 1)

رديف مادر تخصصي/وزارتخانه بنگاه توضيحات
1 بازرگاني دولتي ايران حمل ونقل بين المللي خليج فارس*  
2 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور كليه اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي و همچنين بنگاههاي زيرمجموعه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور*  
3 خدمات كشاورزي توليد و بسته بندي فرآورده هاي گوشتي كشور-زياران * در جلسه مورخ 1395/02/25 هيأت محترم واگذاري با انحلال شركت «توليد و بسته‏ بندي فرآورده‏هاي گوشتي كشور- زياران» به استناد بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و به موجب مصوبه مورخ 1390/12/13 هيأت محترم واگذاري مبني بر انحلال شركت مذكور پس از اصلاح ساختار نيروي انساني، باتوجه به اينكه نيروي انساني شاغل در شركت وجود ندارد، موافقت شد و با توجه به اقدامات به‏عمل آمده جهت تسويه حساب كاركنان و تعيين تكليف بدهيهاي شركت از جمله ماليات و بيمه، مقرر شد «وزارت جهاد كشاورزي» نسبت به ايفاي وظيفه انحلال شركت مزبور تا مرحله ختم تصفيه اقدام نمايد.
4 خدمات كشاورزي توليدي ادوات كشاورزي اراك (تاكا) *  
5 خدمات كشاورزي خدمات حمايتي کشاورزي*  
6 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اسكوتك*  
7 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران خدمات صنعتي بازرگاني آي سي اس*  
8 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بين المللي مهندسي ايريتك *  
9 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران توسعه خدمات بازرگاني نورد ايران *  
10 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران فولاد آذربايجان به همراه طرح توسعه فولاد ميانه *  
11 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران مس شهر بابک * در جلسه مورخ 1395/09/22 هيأت محترم واگذاري به استناد بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با انحلال شركت «مس شهر بابك» موافقت شد.
12 سازمان خصوصي سازي الكتريك ايران رشت  
13 سازمان خصوصي سازي كاغذسازي قائمشهر  
14 سازمان خصوصي سازي باقيمانده سهام اصالتي سازمان خصوصي سازي *  
15 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران فعاليتهاي قابل واگذاري واحدهاي تابعه استاني سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران  
16 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران پيمانكاري عمومي گسترش انرژي نوين (جنكو) *  
17 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توربين توان گستر ايرانيان *  
18 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توربین های بادی گسترش آترین *  
19 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران دانش بافت البرز *  
20 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران دريا دانش فناور پارس *  
21 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كارآفرينان توسعه صنعت مهر *  در جلسه مورخ 1395/06/13هيأت محترم واگذاري به استناد بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با انحلال شركت «توسعه كارآفرينان صنعت مهر» موافقت شد.
22 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گسترش چراغ دانش *  
23 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گسترش منيزيم آريا *  
24 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گسترش مواد پيشرفته * در جلسه مورخ 1395/02/11 هيأت محترم واگذاري به استناد بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با انحلال شركت «گسترش مواد پيشرفته» موافقت شد.
25 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران لوله گستر اسفراين *  
26 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مجتمع صنعتي اسفراين *  
27 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نساجي قائم شهر *  
28 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توليدي منيزيم گستر اريش به موجب جزء (ج) بند 1 مصوبه مورخ 1395/08/08 هيأت محترم واگذاري نـام شركت «توليدي منيزيم گستر اريش» در گروه (1) فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري درج گرديد.
29 سازمان مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران *  
30 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري توسعه ايرانگردي و جهانگردي *  
31 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري توسعه گردشگري ايران *  
32 سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي كليه شركتهاي قابل واگذاري تابعه و وابسته به هر يك از سازمانهاي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي  
33 شهركهاي كشاورزي  پرورش كرم ابريشم ايران *  
34 شهركهاي كشاورزي كشاورزي و دامپروري سفيدرود *  
35 شهركهاي كشاورزي  كشت و صنعت دامپروري مغان *  
36 شهركهاي كشاورزي ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس *  
37 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي پالايش نفت بهمن گنو (هرمز) * در جلسه مورخ 1395/08/08 هيأت محترم واگذاري به استناد بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با انحلال شركت «بهمن گنو» موافقت شد.
38 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي جايگاههاي سوخت متعلق به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران *  
39 ملي صنايع پتروشيمي پتروشيمي تبريز *  
40 ملي صنايع پتروشيمي پتروشيمي دهلران سپهر *  
41 ملي صنايع پتروشيمي پتروشيمي فيروزآباد *  
42 ملي صنايع پتروشيمي پتروشيمي هگمتانه *  
43 ملي صنايع پتروشيمي صنايع پتروشيمي ابن سينا همدان *  
44 ملي گاز ايران پالايش بيد بلند خليج فارس *  
45 ملي گاز ايران پالايش پارسيان سپهر *  
46 ملي گاز ايران گاز خودرو ايران (هلدينگ گاز سابق) * به موجب مصوبه شماره 76285/ت53422 ﻫ مورخ 1395/06/24 هيأت وزيران، 31 شركت توزيع گاز استاني و هلدينگ توزيع گاز(گاز خودرو، 31 شركت توزيع گاز و بازرگاني گاز ايران) از گروه (2) فعاليت هاي اقتصادي موضوع آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليتها و بنگاه هاي اقتصادي، به گروه (3) منتقل گرديده اند. ولي اين موضوع هنوز به تصويب هيأت واگذاري نرسيده است.
47 ملي نفت ايران  ملي نفت ايران- سنگاپور *  
48 ملي نفت ايران  ملي نفت ايران- شارجه *  
49 ملي نفت ايران  ملي نفت ايران- لندن *  
50 ملي نفت ايران ملي نفت ايران- ليبي *  
51 ملي نفت ايران شل سنگال *  
52 ملي نفت ايران پترو پارس *  
53 ملي نفت ايران توسعه پترو ايران *  
54 وزارت جهاد كشاورزي  توسعه نيشكر و صنايع جانبي *  
55 وزارت جهاد كشاورزي گوشت يزد *  
56 وزارت جهاد كشاورزي كليه اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي و همچنين بنگاههاي زير مجموعه شركت پشتيباني امور دام كشور *  
57 وزارت جهاد كشاورزي شركت سهامي زراعي عشق آباد  
58 وزارت جهاد كشاورزي شركت سهامي زراعي جگين  
59 وزارت جهاد كشاورزي شركت سهامي زراعي يارآغلي  
60 وزارت جهاد كشاورزي شركت سهامي زراعي مهدي آباد  
61 وزارت جهاد كشاورزي شركت سهامي زراعي سهل آباد  
62 وزارت جهاد كشاورزي شركت سهامي زراعي دشت خوشاب  
63 وزارت جهاد كشاورزي شركت سهامي زراعي سنگرد  
64 وزارت جهاد كشاورزي شركت سهامي زراعي تيتكانلو  
65 وزارت جهاد كشاورزي شركت سهامي زراعي امير آباد صادق آباد  
66 وزارت جهاد كشاورزي شركت سهامي زراعي بهكده رضوي  
67 وزارت جهاد كشاورزي شركت سهامي زراعي باهو كلات  
68 وزارت جهاد كشاورزي  شركت سهامي زراعي ايزدخواست  
69 وزارت جهاد كشاورزي شركت سهامي زراعي نيوان نار  
70 وزارت جهاد كشاورزي شركت سهامي زراعي محمد آباد روز پيكر  
71 وزارت جهاد كشاورزي شركت سهامي زراعي خضري  
72 وزارت جهاد كشاورزي شركت سهامي زراعي اسلام آباد  
73 وزارت جهاد كشاورزي شركت سهامي زراعي نيل آباد  
74 وزارت جهاد كشاورزي شركت سهامي زراعي يزد نو  
75 وزارت جهاد كشاورزي شركت سهامي زراعي نصرآباد  
76 وزارت راه و شهرسازي آزمايشگاه فني و مکانيک خاک *  
77 وزارت راه و شهرسازي كليه اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران  
78 وزارت راه و شهرسازي كليه اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي شركت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي  
79 ساتكاب مقره سازي ايران *  
80 ساتكاب سرمايه گذاري صنايع برق و آب - صبا *  
81 مديريت منابع آب ايران بهره برداري از شبكه آبياري ميناب رود *  
82 شركتهاي برق منطقه اي فعاليتهاي (اموال و دارائيها) قابل واگذاري شركتهاي برق منطقه اي  
83 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران انتشارات سروش  
84 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تحقيق و توليد وسائل الكترونيك (تكتا)  
85 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ساختماني و تأسيساتي ساراتل ايران  
86 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران صنايع چوب و فلز و پلاستيك- سيماچوب  
87 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ساير شركتهاي وابسته به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه فعاليتهايي به استثناي فعاليت راديو و تلويزيوني دارند  
88 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سهامي سرمايه گذاري ملي ايران (سما)  
    بنگاهها و طرحهاي قابل واگذاري سازمانهاي توسعه اي با رعايت زمانبندي مقرر در قانون  
    سهام خرد زير 5 درصد شناسايي شده متعلق به بنگاههاي واگذارشده در سالهاي قبل  

* اين شركتها از برنامه واگذاري سال 1394 باقي مانده و به فهرست سال 1395 اضافه شده اند.

** به موجب جزء (الف) بند 1 مصوبه مورخ 1395/08/08 هيأت محترم واگذاري و به استنـاد تصـویب‏نـامـه شمــاره 149022/ت43541هـ مورخ 1388/07/27 هيأت محترم وزيران و اصلاحیه آن به شماره 192445/ت50095هـ مورخ 1392/12/28 نام شركت‌ «مادرتخصصي سازمان مجري ساختمانها و تـأسيسات دولتي و عمومي» و «كليه امـوال و دارائي‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي غيرحاكميتي شركت‌ مادرتخصصي سازمان ملي زمين و مسكن» از فهرست بنگاههاي قابل واگذاري خارج شد.

*** به موجب جزء (ب) بند 1 مصوبه مورخ 1395/08/08 هيأت محترم واگذاري و به استناد تبصره (ب) ماده (161) قـانون برنامه پنجم تـوسعه و براساس نـامه شمـاره 30434/48867 مـورخ 1395/05/06 معاونت حقوقی رئیس جمهور عنوان «كليه اموال و دارائي‏هاي مربوط به فعاليت‏هاي غيرحاكميتي شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران» از فهرست بنگاههاي قابل واگذاري خارج شد.

**** به موجب جزء (ج) بند 1 مصوبه مورخ 1395/08/08 هيأت محترم واگذاري نـام شركت «مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور» زيرمجموعه «وزارت راه و شهرسازي» از فهرست بنگاه‌هـاي قـابل واگـذاري در سال 1395خارج شد.

 

فهرست موارد مشمول واگذاري

 در سال 1395 (گروه 2) دو

رديف مادر تخصصي/وزارتخانه بنگاه توضيحات
1 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 6 ، به همراه سيلوهاي غير استراتژيك مربوط به اين بنگاه*  
2 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 7 ، به همراه سيلوهاي غير استراتژيك مربوط به اين بنگاه *  
3 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 8 ، به همراه سيلوهاي غير استراتژيك مربوط به اين بنگاه*  
4 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 9، به همراه سيلوهاي غير استراتژيك مربوط به اين بنگاه*  
5 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 10، به همراه سيلوهاي غير استراتژيك مربوط به اين بنگاه *  
6 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 11، به همراه سيلوهاي غير استراتژيك مربوط به اين بنگاه *  
7 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 12، به همراه سيلوهاي غير استراتژيك مربوط به اين بنگاه *  
8 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 13، به همراه سيلوهاي غير استراتژيك مربوط به اين بنگاه *  
9 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 14، به همراه سيلوهاي غير استراتژيك مربوط به اين بنگاه *  
10 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران احداث صنعت *  
11 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران آلوميناي ايران (آلوميناي جاجرم) * در جلسه مورخ 1395/01/21 هيأت محترم واگذاري به استناد جزء (الف) ماده (2) آيين نامه موضوع ماده (2) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، با انتقال شركت «آلوميناي ايران (جاجرم)» از گروه (1) به گروه (2) موافقت شد.
12 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب *  
13 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران کاغذ و اسکناس پاکستان*  
14 سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي كيش هواپيمايي كيش  
15 شركت سرمايه گذاريهاي خارجي ايران بيمه اتكايي امين  
16 عمران و بهسازي شهري ايران عمران و مسكن سازان شرق *  
17 عمران و بهسازي شهري ايران عمران و مسکن سازان استان فارس *  
18 عمران و بهسازي شهري ايران عمران و مسکن سازان استان گلستان *  
19 عمران و بهسازي شهري ايران عمران و مسکن سازان ايران *  
20 عمران و بهسازي شهري ايران عمران و مسکن سازان ثامن *  
21 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش نفت خوزستان  
22 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش نفت كرمانشاه *  
23 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران توسعه صنايع پالايش نفت و دارائيهاي زيرمجموعه آن *  
24 ملي گاز ايران ذخيره سازي گاز طبيعي  
25 ملي گاز ايران شركت گاز استان سمنان  به موجب مصوبه شماره 76285/ت53422 ﻫ مورخ 1395/06/24 هيأت وزيران، 31 شركت توزيع گاز استاني و هلدينگ توزيع گاز(گاز خودرو، 31 شركت توزيع گاز و بازرگاني گاز ايران) از گروه (2) فعاليت هاي اقتصادي موضوع آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليتها و بنگاه هاي اقتصادي به گروه (3) منتقل گرديده اند ولي اين موضوع هنوز به تصويب هيأت واگذاري نرسيده است.
26 ملي گاز ايران شركت گاز استان چهارمحال بختياري
27 ملي گاز ايران شركت گاز استان زنجان
28 ملي گاز ايران شركت گاز استان مركزي
29 ملي گاز ايران شركت گاز استان لرستان
30 ملي گاز ايران شركت گاز استان كرمانشاه
31 ملي گاز ايران شركت گاز استان كردستان
32 ملي گاز ايران شركت گاز استان آذربايجان شرقي
33 ملي گاز ايران شركت گاز استان آذربايجان غربي
34 ملي گاز ايران شركت گاز استان اردبيل
35 ملي گاز ايران شركت گاز استان مازندران
36 ملي گاز ايران شركت گاز استان گلستان
37 ملي گاز ايران شركت گاز استان قزوين
38 ملي گاز ايران شركت گاز استان قم
39 ملي گاز ايران شركت گاز استان يزد
40 ملي گاز ايران شركت گاز استان گيلان
41 ملي گاز ايران شركت گاز استان خوزستان
42 ملي گاز ايران شركت گاز استان كرمان
43 ملي گاز ايران شركت گاز استان كهگيلويه و بويراحمد
44 ملي گاز ايران شركت گاز استان فارس
45 ملي گاز ايران شركت گاز توابع استان تهران
46 ملي گاز ايران شركت گاز استان ايلام
47 ملي گاز ايران شركت گاز استان اصفهان
48 ملي گاز ايران شركت گاز استان خراسان جنوبي
49 ملي گاز ايران شركت گاز استان همدان
50 ملي گاز ايران شركت گاز استان بوشهر
51 ملي گاز ايران شركت گاز استان خراسان رضوي
52 ملي گاز ايران شركت گاز استان خراسان شمالي
53 ملي گاز ايران شركت گاز استان سيستان و بلوچستان
54 ملي گاز ايران شركت گاز استان قزوين
55 ملي گاز ايران شركت گاز استان هرمزگان
56 ملي گاز ايران بازرگاني گاز ايران
57 ملي نفت ايران ملي حفاري ايران *  
58 ملي نفت ايران ملي صادرات گاز ايران *  
59 ملي صنايع پتروشيمي پتروشيمي دماوند در جلسه مورخ 1395/04/12 هيأت محترم واگذاري به استناد جزء (الف) ماده (2) آيين نامه ماده (2) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، با انتقال شركت «پتروشيمي دماوند» از گروه (1) به گروه (2) موافقت شد.
60 وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك رفاه كارگران  
61 وزارت جهاد كشاورزي سازمان مركزي تعاون روستائي ايران  
62 وزارت صنعت، معدن و تجارت دخانيات ايران *  
63 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق يزد (مشتمل بر نيروگاههاي سيكل تركيبي و گازي يزد) *  
64 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق شهيد رجائي (مشتمل بر نيروگاه شهيد رجائي) *  
65 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق زاهدان (مشتمل بر نيروگاههاي ايرانشهر، زاهدان و كنارك) *  
66 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق لوشان (مشتمل بر نيروگاه شهيد بهشتي لوشان) *  
67 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق شهيد مفتح (مشتمل بر نيروگاههاي شهيد مفتح همدان و درود اراك) *  
68 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق شازند (مشتمل بر نيروگاه شازند)  
69 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق فارس (مشتمل بر نيروگاههاي شيراز، كنگان و بوشهر) *  
70 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق شاهرود (مشتمل بر نيروگاه شاهرود) *  
71 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق خراسان (مشتمل بر نيروگاههاي قائن و شهيد كاوه قائن) *  
72 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق آذربايجان (مشتمل بر نيروگاههاي صوفيان و اروميه) *  
73 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق تهران (مشتمل بر نيروگاههاي ري، بعثت و شهيد فيروزي)  
74 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق شهيد سليمي (مشتمل بر نيروگاه شهيد سليمي)  
75 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق اصفهان (مشتمل بر نيروگاههاي اصفهان و هسا)  
76 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق رامين (مشتمل بر نيروگاه رامين) *  
77 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق بندرعباس (مشتمل بر نيروگاه بندرعباس) *  
78 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مديريت توليد نيروي برق آذربايجان  
79 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مديريت توليد نيروي برق خراسان  
80 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مديريت توليد نيروي برق زاهدان  
81 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مديريت توليد نيروي برق شاهرود  
82 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مديريت توليد نيروي برق فارس  
83 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مديريت توليد نيروي برق لوشان  
84 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) توليد نيروي برق سهند  
85 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) توليد نيروي برق كرمان  
86 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) توليد نيروي برق بيستون  
87 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) توليد نيروي برق شيروان  
88 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) توليد نيروي زاگرس  
89 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) توليد نيروي برق خليج فارس (مشتمل بر نيروگاه خليج فارس) *  
90 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) توليد نيروي برق سبز منجيل (مشتمل بر نيروگاه سبز منجيل) *  
91 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) نيروگاه زرند  
92 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) نيروگاه هرمزگان (گنو)  
93 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) واحد گازي نيروگاه ايرانشهر (بمپور)  
94 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) شركت هاي توزيع نيروي برق شهرستاني و استاني  
95 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) تعميرات نيروگاهي ايران *  
96 ساتكاب مهندسين مشاور مهاب قدس *  
97 مديريت منابع آب ايران توسعه منابع آب و خاك سيستان *  
98 مديريت منابع آب ايران مديريت و بهره برداري از سد و نيروگاه شهيد عباسپور *  
99 مديريت منابع آب ايران نيروگاه برق آبي كوهرنگ *  
100 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 1، به همراه سيلوهاي غير استراتژيك مربوط به اين بنگاه **  
101 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 2، به همراه سيلوهاي غير استراتژيك مربوط به اين بنگاه **  
102 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 3، به همراه سيلوهاي غير استراتژيك مربوط به اين بنگاه **  
103 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 4، به همراه سيلوهاي غير استراتژيك مربوط به اين بنگاه **  
104 بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 5، به همراه سيلوهاي غير استراتژيك مربوط به اين بنگاه **  
105 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش نفت امام خميني (شازند اراك) **  
106 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش نفت آبادان **  
107 پوزارت صنعت، معدن و تجارت نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران بدون زمين*  در جلسه مورخ 1395/08/08 هيأت محترم واگذاري به استناد تصويب نامه شماره 98457/ت46401هـ مورخ 1390/05/12 هئيت محترم وزيران با انتقال نام شركت «نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران (بدون زمين)» از گروه (1) به گروه (2) موافقت شد.
    بنگاهها و طرحهاي قابل واگذاري سازمانهاي توسعه اي با رعايت زمانبندي مقرر در قانون  
  سهام خرد زير 5 درصد شناسايي شده متعلق به بنگاههاي واگذارشده در سالهاي قبل  

* اين شركتها از برنامه واگذاري سال 1394 باقي مانده و به فهرست سال 1395 اضافه شده اند.

** اين شركتها در سبد سهام عدالت قرار داشته و بابت قيمت گذاري در فهرست درج شده اند.

*** در جلسه مورخ 1395/08/08 هيأت محترم واگذاري با توجه به عدم مالكيت مستقيم دولت در شركت «عمران و مسكن‌سازان استان كرمان» و تعلق 19/6 درصد سهام شركت فوق به شركت «عمران و مسكن‌سازان ايران» كه نام آن در فهرست واگذاري‌هاي سال 1395 درج شده است، با خروج نام شركت «عمران و مسكن‌سازان منطقه جنوب» (استان كرمان) از فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري موافقت شد.

**** به موجب جزء (و) بند 1 مصوبه مورخ 1395/08/08 هيأت محترم واگذاري و به استناد قانون اساسنامه شركت «ملي پست جمهوري اسلامي ايران»، نام شركتهاي «پست جمهوري اسلامي ايران» و «خدمات هوايي پست و مخابرات-پيام» از فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري خارج شد.